Miljöarbete

Det är lätt att tänka att våra små, enskilda insatser för miljön inte spelar någon roll. De märks väl ändå inte i det stora hela, eller? Självklart kan ingen på egen hand vända utvecklingen men om alla bidrar med sin del kan vi göra det tillsammans! Här nedan kan du läsa om hur vi arbetar för miljön – men också om hur du kan hjälpa till!

Miljötips

Här har vi sammanställt lite tips till dig som vill miljöanpassa ditt kontor.

Checklista

Checklistan med konkreta tips inom olika produktområden är tänkt som en vägledning för att komma igång med eller utveckla miljöarbetet på kontoret. Sprid den gärna så kan ni på arbetsplatsen hjälpas åt och påminna varandra. Ladda ner checklistan här

Miljömedaljer

Nedanstående enkla, generella råd för att spara på jordens resurser kan uttryckas som en prispall, där översta platsen är bäst för miljön = sparar mest resurser.

Spara

Att helt sluta förbruka produkter och därmed resurser är oftast inte möjligt, men att tänka igenom sina inköp och därigenom minska onödig förbrukning redan i utgångsläget, ger en guldplats på prispallen. Dessutom kan man genom att välja hållbara produkter i stället för slit‐och‐slängkvalitet undvika framtida inköp. 

Återanvända

Många gånger kan återanvändning vara ett alternativ till att köpa nytt. Ett bra och spännande sätt att hushålla med resurser. Återanvändning är oftast så nära spara man kan komma, och ger en silverplats på prispallen. När det gäller kontorsmaterial kan denna princip ofta tillämpas även då man faktiskt behöver köpa nytt. Helt enkelt genom att man väljer en produkt som tillverkats av återvunnet material.

Återvinna

Många produkter lämpar sig i dag för återvinning, och även sådant som återanvänds måste till slut kasseras – men kan många gånger ändå materialåtervinnas. Resurser som tas till vara i ett kretslopp ger en bronsplats på prispallen. 

7 resurssnåla medaljtips

Så här kan du tänka ”prispall” när du gör dina inköp

Återvinningslådan för toner:
När du använder återvinningslådan för toner och bläck bidrar du till att materialet återanvänds. På så sätt behöver inte nytt material användas nästa gång du köper en tonerkassett. Både lådan och hämtningen är gratis! (Se art.nr 9990 i vår webbutik).

Produkter tillverkade av återvunnet material:
Det blir mer och mer vanligt att producenterna använder återvunnet material vid tillverkningen, t.ex. i produkter av papper, kartong och plast. Håll utkik eller sådana alternativ när du gör dina inköp.

Pennor med refillsystem: 
Väldigt många pennor har utbytbara patroner eller påfyllningssystem. Glöm inte att fråga eller refillpatroner/påfyllning nästa gång du köper pennor.

Lågenergilampor: 
Alla använder vi oss av lampor och armaturer. Genom att välja lågenergilampor och ‐lysrör får du en lägre elräkning och belastar miljön mindre.

Solcellsdrivna räknare:
Varför använda batterier när det finns en kostnadsfri energikälla som kan göra jobbet?

Laddningsbara batterier och batteriladdare:
Med en batteriladdare och laddningsbara batterier kan du återanvända samma batterier om och om igen. De är visserligen lite dyrare per styck men med tanke på att du inte behöver köpa nya inom den närmaste framtiden blir det en stor besparing – både för plånboken och för miljön.

Korrigeringsprodukter med refillsystem: 
Genom att välja en korrigeringsprodukt med refillsystem kan du återanvända själva hållaren och behöver inte köpa en ny varje gång!

Bli miljökund hos oss

Att välja miljöalternativ vid inköp av kontorsvaror är i dag en självklarhet för de flesta företag. Det är dessutom en rolig utmaning att miljöanpassa kontoret och vi hjälper dig att ta några steg på vägen. Välkommen att bli miljökund hos oss!

Handla lokalt, vi finns nära dig!
Transporter är en stor del av den miljöpåverkan som sker. Genom att handla lokalt undviker du onödiga transporter. Detta gäller även vid eventuell returhantering.

Samla dina inköp!
Vi har ett komplett sortiment. Att köpa allt du behöver till kontoret från en och samma källa är inte bara ekonomiskt rationellt, det sparar även transporter, hantering och därmed onödig miljöpåverkan.

Miljöanpassa ditt köpmönster!
Vi hjälper gärna till att hitta bra rutiner för att samla dina inköp, exempelvis veckovis. Få och större beställningar är bättre än många små.

Välj miljömärkta produkter!
Vi har ett brett sortiment av miljömärkta produkter för kontoret. Allt från block, papper och pennor till kontorsmaskiner, rengöringsmedel och kaffe. Kontakta oss för en miljöanpassad offert!

Återvinn mera!
Vi kan hjälpa till med återvinningskärl och returlådor. Vi erbjuder en komplett, kostnadsfri lösning för återvinning av tonerkassetter och bläckpatroner.

Tips & råd!
Att dela med sig av erfarenheter, tips och råd är kanske det bästa sättet att sprida kunskap. På sidan 18 i vår miljöbroschyr och här finner du vår miljöchecklista som är ett enkelt verktyg för att starta miljöarbetet på kontoret. Vi vill dessutom gärna få del av era tankar och tips om hur vi tillsammans miljöanpassar kontoret!

Vår miljöpolicy

Detta är vår miljöpolicy:

  • Miljöarbetet angår alla och bygger på delaktighet från anställda, kunder och leverantörer.
  • Vi ska arbeta för ständiga förbättringar inom miljöområdet.
  • Miljöhänsyn ska vara en naturlig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.
  • I de fall det förekommer produkter som svarar mot officiella miljömärkningar såsom Svanen eller Bra Miljöval inom vårt verksamhetsområde ska vi, om möjligt, erbjuda våra kunder dessa.
  • Miljöarbetet utvecklas kontinuerligt och vi ska följa denna utveckling för att så snart som möjligt utnyttja ny kunskap inom området och låta denna komma våra kunder till del.
  • Vi ska samarbeta med, och ställa krav på, våra leverantörer för klar information och dokumentation vad gäller material och beståndsdelar i de produkter vi erbjuder våra kunder.
  • Vi ska påverka, ställa krav på och samarbeta med våra leverantörer för ständiga förbättringar i vårt sortiment.
  • Vi ska alltid följa aktuella lagar och förordningar.

Vi tar vårt producentansvar genom att vara anslutna till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), Batteriregistret och El‐Kretsen. Vi samarbetar dessutom med våra leverantörer för att säkerställa att kraven inom REACH, EU:s nya miljölagstiftning, uppfylls. (REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.)

Miljömärkningar

Svanen

Svanen är det nordiska miljömärkningssystemets symbol med visionen ”ett hållbart samhälle med en hållbar konsumtion”. Produkter som märks med Svanen ska uppfylla särskilda kriterier som säkerställer att de medför mindre miljöpåverkan än andra produkter för samma ändamål. Även kvalitets- och funktionskrav ställs för att garantera minst samma egenskaper som för andra produkter. Kriterierna tidsbegränsas och revideras successivt för att säkerställa att de Svanenmärkta produkterna hela tiden tillhör de bästa ur miljösynpunkt.

www.svanen.se

Bra Miljöval

För att en vara ska märkas med Bra Miljöval måste den uppfylla Svenska Naturskyddsföreningens kriterier. Dessa syftar till att minska användningen av skadliga kemikalier och produkternas miljö- och hälsopåverkan. Naturskyddsföreningens grundsyn är att alla kemikalier som används ska vara lättnedbrytbara, inte giftiga för vattenlevande organismer och inte kunna ansamlas i levande växter och djur. Kemikalierna ska inte heller vara skadliga för den som använder produkten. Regelbundna kontroller säkerställer att produkterna uppfyller kraven.

www.snf.se

EU Ecolabel

EU Ecolabel (tidigare EU-blomman) är EU:s officiella miljömärkning och hanteras i Sverige av Miljömärkning Sverige AB. EU Ecolabel fungerar på samma sätt som Svanen. Produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall och för att få licens måste produkterna uppfylla höga krav på miljö, funktion och kvalitet. Kraven skärps kontinuerligt.

www.ecolabel.eu

Blå Ängeln

Blå Ängeln är en tysk märkning som bland annat används på papper och kontorsmaskiner. Blå Ängeln är världens äldsta miljömärkning och grundades 1978. Symbolen tilldelas produkter och tjänster som ger tydliga miljömässiga fördelar jämfört med andra produkter och tjänster inom samma område. Kriterierna reglerar bland annat utsläpp, energiförbrukning, ljudnivå, livslängd och säkerhet för användaren.

www.blauer-engel.de

tco_certified
TCO-märkningen

TCO-märkningen är en internationell kvalitets- och miljömärkning som syftar till att påverka utvecklingen av produkter med användarens och miljöns behov som utgångspunkt. De olika märkningarna avser olika produktgrupper, exempelvis bildskärmar, skrivare, headset och kontorsmöbler. Genom riktlinjerna är TCO-märkningen ett bra hjälpmedel för att välja rätt kontorsutrustning. Den bidrar till bättre kvalitet, mindre strålning, låg energiförbrukning, bättre ergonomi och inomhusklimat m.m.

www.tcodevelopment.se

KRAV
KRAV

KRAV är en svensk förening som bildades 1985 med målsättningen att verka för en ökad produktion och konsumtion av ekologiska livsmedel och råvaror från ekologiskt jord- och vattenbruk samt fiske. KRAV-märket sitter på mat som har producerats på ett ekologiskt sätt. Kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade organismer (GMO) får inte användas. Produkterna är kontrollerade och certifierade i en obruten kedja från jord till bord.

www.krav.se

PEFC

PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes, är en global, fristående paraplyorganisation som verkar för uthålligt skogsbruk genom oberoende tredjepartscertifiering. Produkter märkta med PEFC:s logotyp innehåller minst 70 % certifierad träfiberråvara. Märkningen får bara användas av företag som är spårbarhetscertifierade och har en giltig licens. Märkningen innebär att pappersprodukterna kommer från skogar med ett naturnära skogsbruk. Hela tillverkningskedjan kontrolleras: från de certifierade skogarna via skogsindustrin fram till slutprodukten.

www.pefc.se

FSC

FSC, Forest Stewardship Council, är en internationell organisation som främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. I FSC-certifierade skogar ställs bland annat krav på att urbefolkningars rättigheter respekteras och att biologiskt värdefull skog sköts på ett sådant sätt att naturvärdena bevaras. Genom FSC:s internationella spårbarhetscertifiering kan skogsprodukters ursprung spåras, vilket hjälper konsumenter att göra ansvarsfulla inköp.

www.fsc-sverige.org

Övriga märken

El-Kretsen

El-Kretsen driver ett rikstäckande system för insamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter samt batterier. El-Kretsen hämtar elprodukter från återvinningscentraler och transporterar avfallet till förbehandlare för demontering. Materialen går sedan vidare till återvinning, förbränning med energiutvinning eller tas om hand som farligt avfall. Vi ställer krav på våra leverantörer att de ska vara anslutna till El-Kretsen eller på annat sätt uppfylla sitt producentansvar.

www.el-kretsen.se

Svanens inköpsnätverk

Vår centrala organisation är stolt medlem av Svanens inköpsnätverk. Det innebär att vi prioriterar miljömärkta produkter när vi gör egna inköp. 

Bli medlem du också! 

För mer information om Svanens nätverk, klicka här.

Fairtrade

Fairtrade garanterar att producenter och arbetare i fattiga delar av världen får skälig ersättning för sitt arbete, tryggare arbetsförhållanden och möjlighet till en bättre framtid. Genom att välja Fairtrade främjar du dessutom en hållbar utveckling.

www.fairtrade.se

Rainforest Alliance (ej ekologiskt)

Rainforest Alliance är en internationell organisation vars målsättning är att skydda ekosystem, människor och djur. De uppmuntrar till ansvarsfullt landutnyttjande i alla led från producent till konsument. Deltagande företag, kooperativ och jordägare uppfyller krav på en långsiktig och hållbar användning av jordens resurser.

www.rainforest-alliance.org/sv

UTZ Certified

UTZ Certified är en oberoende organisation som arbetar för att kaffeodlare och kaffeköpare ska ta större socialt ansvar och hänsyn till miljön. Det innebär bland annat att hälsa och säkerhet för plantagens arbetare prioriteras, att de ges tillgång till utbildning och sjukvård och att kaffet kan spåras från odling till paket.

www.utzcertified.org